Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số: 62/2017/NĐ-CP, ngày 16/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 3486/QĐ-XPVPHC ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai; Căn cứ phương án số 295/PA-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Cục QLTT tỉnh Lào Cai