Đội QLTT số 5 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số: 62/2017/NĐ-CP, ngày 16/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 00136544/QĐ-XPVPHC ngày 10/8/2020 của Cục trưởng Cục Quản lý thị tường tỉnh Lào Cai; Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-QLTT ngày 28/8/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản công là hàng hóa tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Đội Quản lý thị trường số 5 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Đội QLTT số 5
Cục QLTT tỉnh Lào Cai