Chính sách

Đội QLTT số 2 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số: 62/2017/NĐ-CP, ngày 16/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 00136742/QĐ-XPVPHC ngày 25/01/2021 của Đội trưởng Đội Quản lý thị tường số 2; Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-QLTT ngày 02/02/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản công là hàng hóa tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Đội Quản lý thị trường số 2 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
 • Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

  Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số: 62/2017/NĐ-CP, ngày 16/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 3486/QĐ-XPVPHC ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai; Căn cứ phương án số 295/PA-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
 • Đội QLTT số 5 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

  Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số: 62/2017/NĐ-CP, ngày 16/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 00136692/QĐ-XPVPHC ngày 30/10/2020 và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 00136582/QĐ-XPVPHC ngày 02/11/2020 của Cục trưởng Cục Quản lý thị tường tỉnh Lào Cai; Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-QLTT và Quyết định số 233/QĐ-QLTT ngày 19/11/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản công là hàng hóa tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Đội Quản lý thị trường số 5 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
 • Đội QLTT số 5 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

  Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số: 62/2017/NĐ-CP, ngày 16/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 00136544/QĐ-XPVPHC ngày 10/8/2020 của Cục trưởng Cục Quản lý thị tường tỉnh Lào Cai; Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-QLTT ngày 28/8/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản công là hàng hóa tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Đội Quản lý thị trường số 5 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
 • Đội QLTT số 3 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

  Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số: 62/2017/NĐ-CP, ngày 16/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 00136536/QĐ-XPVPHC ngày 10/7/2020 của Q. Cục trưởng Cục Quản lý thị tường tỉnh Lào Cai; Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-QLTT ngày 24/7/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản công là hàng hóa tịch thu. Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 00136448/QĐ-XPVPHC ngày 06/7/2020 của Đội trưởng Đội Quản lý thị tường số 3; Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-QLTT ngày 24/7/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản công là hàng hóa tịch thu. Đội Quản lý thị trường số 3 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
 • ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 5 - CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ, GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA

  Căn cứ Luật đấu thầu: 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 2013 của Quốc Hội; Căn cứ Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện theo thủ tục hành chính số: 00103070/QĐ-TGTV ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Đội trưởng Đội Quản lý thị tường số 5. Đội Quản lý thị trường số 5 thông báo để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có chức năng và năng lực cung cấp dịch vụ thẩm định giá, giám định hàng hóa, cụ thể như sau:
 • ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 1 - CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ, GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA

  Căn cứ Luật đấu thầu: 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 2013 của Quốc Hội; Căn cứ Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện theo thủ tục hành chính số: 00103002/QĐ-TGTV ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Đội trưởng Đội Quản lý thị tường số 1. Đội Quản lý thị trường số 1 thông báo để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có chức năng và năng lực cung cấp dịch vụ thẩm định giá, giám định hàng hóa, cụ thể như sau:
 • THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số: 62/2017/NĐ-CP, ngày 16/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 00136225/QĐ-XPVPHC ngày 11/6/2020 của Đội trưởng Đội Quản lý thị tường số 5; Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-QLTT ngày 22/6/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Đội Quản lý thị trường số 5 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
 • THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số: 62/2017/NĐ-CP, ngày 16/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 00136149/QĐ-XPVPHC ngày 14/5/2020 của Đội trưởng Đội Quản lý thị tường số 1; Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-QLTT ngày 09/6/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Đội Quản lý thị trường số 1 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
 • Cục QLTT tỉnh Lào Cai Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

  Ngày 17/01/2020, Cục QLTT tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số: 08A/QĐ-QLTT về việc công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020.